Cíle projektu

 • realizace putovní výstavy ilustrací „manamana“, která bude vystavena ve výstavních a multikulturních prostorech, knihkupectvích a knihovnách Prahy 1
 • realizace sérii dílen pro pedagogy, knihovníky a nakladatele s cílem prohloubení dovedností v oblasti výroby a zpracovaní ilustrovaných knížek, vytváření a zpracování ilustrací
 • realizace dílen pro pedagogy s cílem prohloubení dovedností v oblasti výtvarné výchovy dětí
 • propagace současné mladé ilustrátorské tvorby
 • prohlubování multioborové spolupráce literární tvorby a výtvarného umění
 • prohlubování zájmu dětí o literaturu a čtení
 • propagace kvalitní dětské ilustrace a literatury
 • rozšiřování povědomí dětí i dospělých o našem kulturním zázemí

 

Výstava „manamana“

Putovní výstava ilustrací z edice manamana, která je na své „cestě“ od května 2018 stihla zatím vystřídat tři významné lokace a u návštěvníků jednotlivých expozic sklidila vždy velký ohlas.

Výstava, která prezentuje všech 22 biblických příběhů ze starozákonní části edice manamana, je technicky strukturována tak, aby mohla být prezentována na více místech. Výstava je nyní zamluvená až do června 2019 a průběžně vyhodnocujeme nabídky od institucí, které o naši výstavu jeví také zájem. Kromě českých galerií a farností, je to například české centrum v Moskvě. Právě prezentace výstavy ilustrací z edice mananama zahraničnímu publiku je pro nás velkou výzvou, jelikož – jak již bylo výše napsáno – jedná se o ucelenou a komplexní přehlídku toho nejlepšího ze současné české knižní ilustrace.

Výstava nemá primárně charakter šíření náboženského obsahu. Zpracování Starého a Nového zákona pro dětské čtenáře chápeme jako přínosné a edukativní příběhy, které odkazují ke kořenům naší civilizace.

Naším projektem se snažíme přispívat nejen k radosti ze čtení a poznávání, ale také k povědomí o základech evropské vzdělanosti a humanismu, na nichž stojí naše civilizace. Ilustrační zpracování biblických příběhů pomáhá dětem chápat svět a lidi kolem z historické perspektivy. Příběhy zároveň zpracovávají témata, se kterými se potýkají děti také ve svých životech – boj dobra se zlem, jak se vypořádat s nespravedlností, proč dávat přednost dobru před vlastními zájmy apod. Na rozdíl od pohádek mají příběhy Starého a Nového zákona hlubší rozměr, širší edukativní záběr a odkazují k obecným hodnotám a historii naší kultury.

V průběhu roku se navíc výstava rozroste o dalších 14 ilustrovaných příběhů – každá výstava je tak unikátní díky svému rozrůstajícímu se charakteru. Ilustrační zpracování biblických příběhů pomáhá dětem chápat svět a lidi kolem z historické perspektivy. Příběhy zároveň zpracovávají témata, se kterými se potýkají děti také ve svých životech – boj dobra se zlem, jak se vypořádat s nespravedlností, proč dávat přednost dobru před vlastními zájmy apod. Na rozdíl od pohádek, mají příběhy Starého a Nového zákona hlubší rozměr, širší edukativní záběr a odkazují k obecným hodnotám a historii naší kultury.

Abychom byli schopní tolerance a porozumění, abychom dokázali přijmout a pochopit kultury, které jsou pro nás na první pohled cizí a neznámé, potřebujeme především dobře znát kulturu vlastní. Právě proto je dobré, aby se dnešní děti, které mají mnohdy jen povrchní představy o judaismu a křesťanství, se základní biblickou látkou obeznámily a lépe tak porozuměly kontextu humanistické tradice naší civilizace.

Výstava bude komponovaná z uvedených ilustracích pod vedením Ing. Ivany Pecháčkové s odbornou konzultací Moniky Novotné.

Dílny pro pedagogy a knihovníky

Součástí projektu je také realizace dvou vzdělávacích dílen pro pedagogy a knihovníky pod vedením Ondřeje Hníka, který rovněž představí své pracovní listy, návody a doporučení, jak s knihami pracovat.

Autorky ilustrací budou vést tři dílny pro pedagogy II. stupně základních škol. Tyto dílny budou zaměřené na pedagogy, kteří budou pracovat s ilustracemi jako možnými nástroji dovedností v oblasti výtvarné výchovy, ilustrační tvorby a vzdělávání (historie, literatura). Doprovodné dílny dbají na vzdělávání pedagogů, kteří poté získané zkušenosti přenesou na své studenty. Zároveň všechny učí multioborové spolupráci literární a výtvarné tvorby. Výstava tak nenásilně rozšiřuje povědomí dětí o našem širším kulturním zázemí.

Cílová skupina

 • děti od 3 do 15 let
 • dospělí – čtenáři dětské literatury
 • dospělí – rodiče dětí se zájmem o knížky
 • zájemci o výtvarné umění a současnou ilustraci
 • knihkupci
 • návštěvníci výstavních prostor (knihkupectví, knihovna)

 

Tak chutná Mana – text kurátorky výstavy Emmy Hanzlíkové

Biblické téma, které dříve bylo nedílnou součástí života, může být v dnešním hektickém světě mnohým dost vzdálené, ať už na základě nudných vzpomínek na nedělní náboženství či čím dál častějšího ateistického přesvědčení. Ačkoliv v současnosti existuje tendence vzdalovat se tradicím a naopak je měnit, hluboké kořeny kultury a její archetypy již těžko měnit. V případě evropské tradice je dobré znát základ, ze kterého se odvíjí fakta či principy, které setrvávají i v moderním digitálním světě. Je dobré znát nejznámější příběhy, i přesto, že dle dnes již legendárního kritického pořadu Hřmění v podání divadla Sklep je Bible „publikace dlouhá a literárně nevyvážená, složená ze dvou neadekvátních částí – Staré části, kde hrdina nepřichází, a Nové části, která je jen o něm.“

Snad i právě proto ilustrovat příběhy Starého a Nového zákona vyžaduje odvahu a představivost. Neexistuje daný vzorec pro to, jak dětem nakreslit Boha, potopu či bratrovraždu. Snahu ilustrovat Bibli sledujeme od středověku, kdy existovala biblia pauperum neboli Bible chudých, ve které byly příběhy převyprávěny v obrazech, aby jí porozuměli negramotní věřící, jenž neuměli číst.

Pokud bychom důsledně pátrali po obrazových zpracováních Bible, téměř veškeré vizuální umění od středověku až do baroka bylo založeno na ikonografickém čtení biblických textů, a tím pádem i dějiny umění jsou z velké části čtením Písma svatého. Babylónskou věž si už málokdy představíme jinak než očima Pietera Brueghela stejně jako ráj v šílených vizích Hieronymuse Bosche. Bible jako celek vhodný pro ilustraci se však stala tématem mnohých významných výtvarníků, jako byli Rembrandt, Marc Chagall, Gustav Doré či v komorní intimní verzi i Bohuslav Reynek.

Edice MANAMANA, názvem odkazující k božskému pokrmu a zároveň k chytlavé melodii zpívané plyšáky v Sezamové ulici, si klade za cíl modernizovat jednu z nejstarších knih, která ve své primární podobě nemá ambice zaujmout děti. Zjednodušeně, avšak vůbec ne zbrkle, převyprávěla příběhy s ohledem na nejmenší čtenáře Ivana Pecháčková, která se snažila pečlivě krátit, tak aby jádro a poselství příběhů zůstalo zachováno. Každá knížka série o dvaceti dílech je ilustrována jiným autorem, vždy mladým výtvarníkem. Přestože dětské Bible existují v nepřeberném množství, jsou z velké části ilustrovány kýčovitým realistickým stylem, který nedává prostor pro nové hledání mezi řádky. MANAMANA přináší do konzervativního náboženského vidění osvěžující pluralitu. Bůh tak v jednom příběhu vystupuje jako metaforická ruka, v jiném jako planoucí oko či naopak bělovlasý stařec. Prostor se dává dětské představivosti a faktu, že Boha každý může vidět jedině podle sebe.